Building Inspector Information

หนังสือผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร

เหตุ แห่งปัญหา : อุบัติภัยทางอาคาร – อาคารวิบัติ, อัคคีภัย, แผ่นดินไหว, ป้ายล้ม
ความจำเป็น ของการตรวจสอบอาคาร
• อาคารประเภทไหน ที่ต้องจัดให้มี การตรวจสอบ ?
• ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ?
• ระบบและอุปกรณ์ อาคารอะไรที่ต้องมี การตรวจสอบ ?

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

1. ความไม่พร้อมของบุคลากรในการรับมืออุบัติภัยความสับสนในการดับไฟและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

 • จัดให้มีการอบรมและดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยกำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม และข้อปฏิบัติของอาสาดับเพลิงให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัย (SAFETY OFFICER) ประจำอาคาร (พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542)

2. หลังเกิดเหตุ ขาดหลักประกันการรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย

 • กำหนดอาคารที่ต้องจัดให้มีการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

3.การขาดสิทธิในการทราบข้อมูลด้านความปลอดภัยของอาคารสาธารณะ
4. อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างก่อนปี 2535 ไม่มีระบบความปลอดภัย

 • ออกกฎหมาย (กฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ. 2540) มาใช้บังคับย้อนหลังเพื่อการเสริมความปลอดภัยในอาคารสูงและใหญ่พิเศษที่สร้างก่อนมีกฎหมายอาคารสูงใช้
 • ปรับปรุงกฎหมายอาคารสูง (ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) เพิ่มเติมกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ 2535)

5. การไม่ดูแลรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 • ออกกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร
  - กำหนดอาคารประเภทที่ต้องตรวจ
  - ผู้ตรวจสอบอาคาร
  - หลักเกณฑ์การตรวจ

กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548

1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 2. อาคารชุมนุมคน 3. อาคารตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กำหนดอาคารอีก 6 ประเภทเพิ่มเติมตาม ม.32 ทวิ ข้อ 3
4. โรงมหรสพ
5. โรงแรม
6. สถานบริการ
7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม*
8. โรงงาน
9. ป้าย

อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ

อาคารที่ต้องจัดให้มีการประกันภัยบุคคลภายนอก

ผู้ตรวจสอบอาคาร

มาตรา 32 ทวิ วรรคสอง
ต้องจัดให้มี ผู้ตรวจสอบอาคาร ด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ทำการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือ ระบบอื่น ๆของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ตรวจสอบอาคารมี 2 ประเภท

 1. บุคคลธรรมดา
 2. นิติบุคคล

ประเภทการตรวจสอบ

 1. การตรวจสอบใหญ่ ทุก 5 ปี
 2. การตรวจสอบประจำปี

การปฏิบัติงานของผู้ ตรวจสอบ

 • ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบ สังเกตด้วยสายตาพร้อมด้วยเครืองมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่รวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ
 • ทำรายงาน รวบรวมและสรุปผลการ วิเคราะห์ ทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของผู้ใช้สอยอาคาร
 • จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ทำการตรวจสอบนั้นให้แก่เจ้าของอาคาร เพื่อให้เจ้าของอาคารเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกปี
 • ผู้ตรวจสอบไม่จำเป็นต้องเข้าตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ที่อาจจะทำอันตรายต่อผู้ตรวจสอบ
 • ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบหลังจากการตรวจสอบเสร็จลงนามรับรองผลการตรวจสอบ ณ วันเวลาที่ตรวจสอบเท่านั้น

ผู้ตรวจสอบไม่ต้องตรวจสอบในลักษณะดังนี้

 • วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่แผงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่
 • ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตซ์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์”
 • รับรองผลการตรวจสอบในรายงาน